EON 2017

 

Názov položky/podpoložky

 

Výška EON za rok 2017

Domov sociálnych služieb

 

Výška EON za rok 2017

Denný stacionár

a)

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

37 812,80

15 540,85

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

20 531,36

10 677,33

c)

tuzemské cestovné náhrady

10,4

5,45

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

3 373,53

2 044,25

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

1516,17

1 322,92

f)

dopravné

0

0,00

g)

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

5,1

55,20

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

2 503,20

1 608,00

i)

výdavky na služby

5 067,66

2 687,84

j)

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

0

0,00

k)

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov

0

0,00

 

SPOLU  /výška uhradených EON/

70 820,22

33 941,84

 


Ekonomicky oprávnené náklady – Domov sociálnych služieb -  za rok 2017

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň

15,93

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac

327,87

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

3 934,46

Ekonomicky oprávnené náklady (v €) – za rok

70 820,22

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  - Denný stacionár -  za rok 2017

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 deň

12,49

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac

257,14

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

3 085,62

Ekonomicky oprávnené náklady (v €) – za rok

33 941,84