EON 2018

 

Názov položky/podpoložky

 

Výška EON za rok 2018

Domov sociálnych služieb

 

Výška EON za rok 2018

Denný stacionár

a)

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu

67 215,75

20 885,14

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

22 765,99

7 036,04

c)

tuzemské cestovné náhrady

5,20

0,00

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

3 641,96

2 350,70

e)

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

5 137,88

 840,60

f)

dopravné

0,00

0,00

g)

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

2 247,75

0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

2 503,20

1 608,00

i)

výdavky na služby

7 268,27

3 426,66

j)

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

0

0,00

k)

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov

0

0,00

 

SPOLU  /výška uhradených EON/

110 786,00

36 147,14

 

 

 

 

 Ekonomicky oprávnené náklady – Domov sociálnych služieb -  za rok 2018

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac

512,90

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

6 154,78

Ekonomicky oprávnené náklady (v €) – za rok

110 786

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  - Denný stacionár -  za rok 2018

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac

301,23

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 rok

3 614,71

Ekonomicky oprávnené náklady (v €) – za rok

36 147,14