Verejná zbierka OU-SP-OVVS-2023/003095-003

Stropkovský jarmok