Rekondičný pobyt

Zemplínska Šírava

zpmp
Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave

Združenie  na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne strávili na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes, ktorý slúži aj ako ozdravno-rehabilitačné stredisko.

            Prostredníctvom takýchto pobytov sa u ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím podporuje rozvoj samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, aktivizujú sa schopností a posilňujú návyky pri sebaobsluhe, zlepšuje sa proces socializácie a rozvíja sa sebavedomie mladých ľudí.

Príjemné prostredie Zemplína umožnilo účastníkom pobytu prežiť  nezabudnuteľné chvíle mimo domova.

Čas venovaný kreatívnym a pohybovým aktivitám, športovej činnosti, rehabilitačným cvičeniam, workshopom, tvorivým dielňam ako aj poznávacím výletom v blízkom okolí prispel k relaxu a rekondícii členov združenia.

Poďakovanie patrí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s finančnou podporou ktorého bol projekt realizovaný.