Spolupráca s rodinou

Spolupráca s rodinou

Na základe spolupráce s rodinnými príslušníkmi vzniká uvedomenia si dôležitosti sledovaných cieľov, ako je nastavenie kvalitnej sociálnej služby so zameraním na individuálny prístup k prijímateľovi, vzájomná informovanosť a správna komunikácia, dôvera rodiča k personálu, jeho ochota spolupracovať a jednotný prístup.

  • Spoluprácu nastavujeme  pri prvom kontakte s občanom, ktorý prejaví záujem o službu v zariadení DDBM.
  • Empatickým prístupom podávame dôveryhodné informácií o našom zariadení ako i ponuke sociálnych služieb.
  • Ponúkame odborné poradenstvo a odborné usmernenie pri podávaní žiadosti o sociálnu službu.
  • Usilujeme sa dôkladne poznať prijímateľa.
  • Vytvárame priestor pre účasť rodičov v zariadení v období adaptácie prijímateľa.
  • Rodina aktívne vstupuje do procesu individuálneho plánovania.
  • Pre zaistenie vyrovnanosti a spokojnosti prijímateľa v prostredí DDBM i doma, nastavujeme úzku spoluprácu medzi personálom zariadenia a rodinou, ktorej základy budujeme na vzájomnej informovanosti o všetkých dôležitých ako i zdanlivých maličkostiach, týkajúcich sa prijímateľa, ktoré prežíva prijímateľ počas pobytu v DDBM.
  • Osobné konzultácie využívame ako nástroj pri budovaní vzájomnej dôvery.
  • Prostredníctvom kľúčových  pracovníkov zabezpečujeme odovzdanie kompetentných informácií o prijímateľovi počas pobytu v DDBM.
  • Rodičov aktívne zapájame do spoločných aktivít, ktorými sa prezentujeme v spoločnosti. /deň rodiny, benefičný koncert, tvorivé dielne, rôzne výlety počas celého roka,…/

Aktivity v spolupráci s rodinou

Duchovná púť

Neobyčajné, plné zážitkov, duchovnej sily, požehnania a milosrdenstva. Presne takéto boli naše výlety na duchovných púťach v Košiciach, či v Levoči.

V Košiciach našu dušu posilnili milé slová Mons. Bernarda Bobera, ktorý nás privítal vo svojom úrade. Stretnutie s ním bolo pre nás veľkým požehnaním a už teraz sa tešíme na to ďalšie.

Brigáda v domčeku

Veľká jarná brigáda v celom domčeku. Srdečná vďaka všetkým rodičom a dobrovoľníkom, že ponúkli svoje sily a aktívne sa zhostili celého priestoru.

Plavba loďou na Domaši

Dobrovoľníčka Milka

Naša aktívna dobrovoľníčka teta Milka nám s láskou ušila sukničky pre dievčence.

Deň rodiny

Rodičia nám aktívne pomáhajú pri realizovaní rôznych akcií počas roka ako je deň rodiny alebo vystúpenie na Stropkovskom jarmoku.