Spolupráca s komunitou

Predošlé
Ďalšie

Spolupráca s komunitou

Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy a tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj všetci obyvatelia v našom domčekovom zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby, a mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.

Aj my v našom zariadení DDBM realizujeme pestrú paletu voľnočasových aktivít v spolupráci s komunitou:

Duchovný život
Tejto oblasti života venujeme patričnú dôležitosť. Jeden krát do týždňa sa zúčastňujeme svätej omše a to v stredu určenej žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v ich kaplnke, alebo v iný deň v kostoloch mesta. Spoločne prežívame sviatky a udalosti cirkevného roka, posilňujeme duchovný život klientov. Často nás navštevujú kňazi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej farnosti v Stropkove, redemptoristi z kláštora i niektorí ďalší kňazi z okolitých obcí, farností. Každý deň sa o pol deviatej hodine modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu, kde si klienti zvykli predkladať rôzne úmysly modlitby za svoje potreby a potreby svojich blízkych, poďakovania. Po modlitbe si pravidelne čítame z Evanjelia na každý deň.

Odborná prax pre študentov
V DDBM umožňujeme študentom stredných a vysokých škôl vykonávať odbornú prax. Pre študentov je to možnosť získať nové znalosti a zručnosti. Praktický výkon práce študentov/tiek usmerňuje poverený pracovník organizácie, ktorý zodpovedá za ich odborné vedenie. Praktikantov zároveň oboznamuje s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a ochrane osobných údajov klientov. Študenti sú povinní tieto predpisy dodržiavať. V roku 2020 absolvovala v našom zariadení 40 hodinovú prax účastníčka kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Partnerské a spolupracujúce organizácie
Nezisková organizácia má veľmi dobre rozvinutú spoluprácu predovšetkým so svojimi zakladajúcimi inštitúciami: Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove, Arcibiskupským úradom v Košiciach, Mestom Stropkov a jeho jednotlivými odbormi (správy a sociálnych vecí, výstavby, školstva a kultúry). Na rozvinutej úrovni je spolupráca s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove, Okresnou organizáciou Únie žien v Stropkove, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove, Rómskym komunitným centrom v Stropkove.
So žiadosťami o dobrovoľnícku jednorazovú výpomoc sa obraciame pravidelne na Gymnázium Stropkov a CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Tieto školy našim žiadostiam vždy ochotne vychádzajú v ústrety. Výdatnú dobrovoľnícku pomoc zabezpečujú aj mladí ľudia z gréckokatolíckej a rímskokatolíckej farnosti v Stropkove. Pri našich aktivitách s cieľovou skupinou neziskovej organizácie posilňujeme angažovanosť rôznych kolektívov zamestnancov organizácií v meste Stropkov – Tesco, Kvetinárstvo EBen, Š-Autoservis -Ing. Ján Holub, Nofox -Tibor Večurkovský.

Mediálna prezentácia a šírenie dobrého mena DDBM
DDBM každý rok vo vianočnom období realizuje Deň otvorených dverí. Myšlienkou Dňa otvorených dverí je poskytnúť priestor na priateľské stretnutia a výmenu informácií, ale hlavne ukázať verejnosti život v DDBM. Takéto menšie dni otvorených dverí absolvuje DDBM počas roka niekoľko krát, predovšetkým pri ukončovaní jednotlivých projektov. Svoje aktivity pravidelne propagujeme a informujeme verejnosť aj prostredníctvom našej web stránky – www.domdeti.sk, ktorá je prevádzkovaná s bezplatnou pomocou odbornej firmy venujúcej sa tvorbe webových stránok. 
Aktuálnu propagáciu projektov a činnosti realizujeme fotodokumentáciou na facebookovej stránke DDBM, kde máme svojich priaznivcov, ktorí sa živo zaujímajú o dianie v našom zariadení. Priebežne prispievame krátkymi príspevkami z našej činnosti predovšetkým do regionálnych týždenníkov. Návštevníkom priamo v zariadení ponúkame k prezretiu vždy aktualizovanú Kroniku. Pri príležitosti 10.výročia vzniku sme spracovali a vydali fotoknihu, ktorá zachytáva zrod domčeka a celých 10 rokov jeho činnosti. Okrem nej sme vytvorili aj fotoknihu činnosti ďalších rokov. Pri rôznych akciách s verejnosťou používame tričká s logom DDBM, letáky a iné propagačné materiály.

Ďalšie aktivity:

  • Medzi pravidelne organizované podujatia DDBM patrí oslava Dňa rodiny, na ktorú pravidelne pozývame celé rodiny naších prijímateľov
  • Zúčastňujeme sa na aktivitách, ktoré usporadúva Mesto Stropkov – tradičný Stropkovský jarmok, Stropkovské remeselné trhy, Benefičný koncert, Dni medu, či rôzne výstavy
  • Už pravidelnosťou sa stáva stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb v Novom Domove v Stropkove pri príležitosti mesiaca úcty k starším, alebo športovej činnosti či opekačke
  • Navštevujeme mestskú knižnicu
  • Pravidelne organizujeme besedu s policajtom
  • Zúčastňujeme sa otvorených dverí, prezentačných aktivít, či tématických podujatí rôznych organizácií z mesta a okresu
  • S historickým a turistickým podtónom sme zrealizovali pre klientov DDBM informačné prehliadky chrámov v našom meste, o ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti (Sanktuárium, Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metóda, Pravoslávny chrám).
  • Počas celého roka radi chodíme do kaviarne, cukrárne, pizzerie,…
  • Od roku 2013 spolupracujeme s partnerom z Poľska (OZ Gniazdo Stary Sacz).

Aktivity v spolupráci
s komunitou

Mestská knižnica Stropkov

Návšteva hasičského zboru

Návšteva Rómskeho komunitného centra

Vystúpenie v DSS pre seniorov Nový Domov

Prednáška ako správne si umývať ruky

Prezentácia našich výrobkov na Stropkovskom jarmoku

Beseda
s policajtom

Vianočný benefičný koncert

„Živá knižnica“ – prednášali sme
na ZŠ v Breznici

Pieseň pre sv. otca

Návšteva Sanktuária v Stropkove

Návšteva greckokatolického chrámu sv.
Cyrila a Metóda
v Stropkove

Návšteva pizzérie