Výlet na Spiši

OZ Halúzka vďaka finančnej podpore z Úradu vlády ( z rezervy predsedu vlády SR) realizovalo projekt „Podpora aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po pandémii.“
Cieľom projektu bola eliminácia sociálno-patologických javov znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorí sa najmä vplyvom pandémie ocitli bez možností, často aj bez vzťahov a možnosti sebarealizácie. V rámci spolupráce s OZ sa naši klienti v doprovode rodičov zúčastnili výletu, počas ktorého navštívili krásy Spiša – Spišskú kapitulu a Levočskú horu.
Ďakujeme za možnosť stráviť spoločný čas a aj takýmto spôsobom rozvíjať a obnovovať komunitný a spoločenský život osôb so zdravotným znevýhodnením.