Sociálne poradenstvo

Rozsah poskytovanej sociálnej služby

V Dome detí Boieho milosrdenstva, n.o. poskytujeme službu v Domove sociálnych služieb a v Dennom stacionári.

Poskytujeme:

  • Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť.
  • Obslužné činnosti: stravovanie, upratovanie, pranie. 

Zabezpečujeme

  • odborné činnostirozvoj pracovných zručností.
  • ďalšie činnosti: záujmová činnosť.

Utvárame  podmienky na:

  • ďalšie činnostivzdelávanie

Sociálne služby sú poskytované odo dňa určeného v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Sociálnu službu poskytujeme v pracovných dňoch v čase od: 6.00 – 16.00 hod.

Sociálne poradenstvo

 

Ide o posúdenie povahy problému prijímateľa sociálnej služby a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo vykonávajú soc. pracovníčky zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov a pre žiadateľov o sociálnu službu.

Sociálna pracovníčka vykonáva sociálne poradenstvo:
1. osobne v miestnosti na poradenstvo v pracovných dňoch v čase: 13:00 – 15:00
2. telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle: 0903 952 521
3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: domdeti@domdeti.sk