Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručnosti

 

Cieľom je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb, pomôcť im pri osvojovaní si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber  pracovných  aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky  pracovnej činnosti sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností ako aj rozšírenie pracovného potenciálu prijímateľov sociálnych služieb.

Realizujeme široký komplex pracovných činnosti prostredníctvom dielní a aktivít:

Click Here
Predošlé
Ďalšie

Tvorivé dielne

Výroba predmetov z keramickej hliny, výroba sviečok, práca s textíliami, výroba tkaných kobercov.

Predošlé
Ďalšie

Práca s farbami

Maľovanie rôznymi druhmi farieb, aplikácia rozmanitých techník pri tvorbe produktov. Ide o vyjadrenie myšlienok neverbálnymi cestami, vyjadrenie pocitov a celkovo svojej kreativity prostredníctvom výtvarného, či iných druhov umenia. Dôležité je tiež precvičovanie jemnej motoriky.

Predošlé
Ďalšie

Práca s papierom

Výroba  dekoratívnych darčekových predmetov napr. pozdravy s tematikou rôznych sviatkov a príležitostí, záložky do kníh, pletenie košíkov z papiera.

Predošlé
Ďalšie

Práca s textilom

Výroba, šitie vianočných ozdob na stromček, maľovanie s použitím textilných farieb, vyšívanie, maľovanie obrázkov, vyrábanie náramkov priateľstva.

Predošlé
Ďalšie

Nácvik a príprava jednoduchých jedál

Klienti si osvojujú jednoduché pracovné zručnosti varenia, pečenia, prípravy jedál studenej kuchyne, kultúru stolovania a spoločenského správania. Súčasťou  je aj nácvik samostatného nákupu potravín.

Predošlé
Ďalšie

Práce spojené sprevádzkou zariadenia

Klientov zapájame do rôznych pomocných prác súvisiacich sprevádzkou ako práce vykonávané na udržiavaní čistoty v areáli zariadenia, zametanie chodníkov, hrabanie lístia, trávy, odpratávanie snehu, upratovanie jedálne , spoločných priestorov, vynášanie smetných košov z denných miestností.

Predošlé
Ďalšie

Individuálne činnosti zamerané na psychomotorické zručnosti

Výroba obálok, voňavých mydielok, sadrových odliatkov.

Zážikové terapie:

Predošlé
Ďalšie

Bazálna stimulácia

Výrazne podporuje kvalitu života klientov s nezvratnými zmenami telesného a duševného stavu, podporuje vnímanie a mobilizácie schopností klientov.

Predošlé
Ďalšie

Snoezelen

Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov “riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia”.

Záujmové aktivity:

Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme ďalšie aktivity zamerané na  rozvoj osobnosti klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania. Zariadenie poskytuje prijímateľom možnosť výberu z kultúrno – spoločenských podujatí, športovej činnosti a rekreačnej činnosti.

Vychádzky do mesta a turistické vychádzky do okolia

Tréningy bocce

Tréningy stolného tenisu

Loptové hry

Posedenia spojené s opekačkou

Návšteva knižnice, galerií

Jednodňové poznávacie zájazdy autobusom

Návšteva kúpaliska a mestskej plavárne

Návšteva ZOO

Návšteva cukrárne, kaviarne

Podujatia so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania            a integráciu do komunity.

Sväté omše

Prijímatelia socíálnych služieb majú možnosť zúčastňovať sa na svätých omšach.

Kultúrne podujatia

Veľká pozornosť sa kladie kultúrnym akciám, ktorým  sa prijímatelia DDBM veľmi tešia z príležitosti            Dňa rodiny, Mesiaca úcty     k starším, Mikuláša,           či Benefičný koncert. 

Integračné programy

Návšteva divadla, rôznych koncertov a kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím, nepripustiť tak izoláciu klientov, a možnosť získať pozitívne zážitky.

Jarmok

Zapájame do aktivít, ktoré sa dejú v našom meste.

V spolupráci s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme individuálnu rehabilitáciu – masáže, hydromasážny kúpeľ,vanička na nohy – relaxačná masáž chodidiel .

Súčasťou  je  mnoho strojov a prístrojov, napr. stacionárne bicykle, cvičiaci stroj, bio – lampy.

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností v našom zariadení je zahrnuté v ročnom pláne aktivít a týždenných plánoch aktivít, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností klientov zariadenia, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja.

U ležiacich klientov sa pri telesnom type využíva masáž, natieranie krémom, masážne loptičky, kúpele, zábaly, predmety s nepravidelným povrchom a veľký význam mala aromaterapia.

Viac fotografii nájdete TU >>

DDBM