Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä: 

Nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, sociálna komunikácia.

V našom zariadení sa sociálna rehabilitácia zameriava na tieto oblasti:

Percepčná oblasť: Zrak – stimulácia zraku, aby klienti vedeli využívať zvyšky zraku vo svoj prospech. Sluch – stimulácia sluchu, rôzne sluchové cvičenia. Hmat – stimulácia hmatu, prijímanie informácií prostredníctvom hmatu.

Oblasť orientácie a mobility:

Nácvik orientácie a mobility v interiéri, exteriéri – je dôležité upozorňovať na všetky zmeny v interiéri, pretože ak o nich nevedia, spôsobia zmätok a dezorientáciu Orientácia v blízkom okolí.

Kognitívna oblasť: Orientácia v čase – včera, dnes, zajtra, mesiace, dni, hodiny. Poznávanie farieb, poznávanie a určovanie množstva, miery, váhy, poznávanie a pomenovanie počasia – obliekanie podľa počasia, hospodárenie s peniazmi, riešenie matematických príkladov, informácie z bežného života – politika, šport, kultúrne udalosti.

Komunikačná oblasť: Komunikácia pomocou predmetov, obrázkov, symbolov,  nácvik písma, podpisu.

Emocionálna oblasť: Eliminácia negatívnych prejavov- autoagresia, zlosť a pod. Na stimuláciu k prejavom radosti pri aktivitách, ktoré prinášajú radosť. Vyjadrovanie prejavov smútku.  Podporovanie citovej väzby k rodičom, súrodencom, členom rodiny.

Sociálna oblasť:

  • Osvojenie si návykov spoločenského správania– prosím, ďakujem, pozdravy, privítanie hostí, lúčenie sa, primerané správanie vo verejných priestoroch – cukráreň, kaviareň, v obchodoch, galérii.
  • Budovanie vzájomných vzťahov– k blízkym členom rodiny, ku klientom, ku pracovníkom, ktorí s nimi robia, k susedom.. Nácvik sebaovládania v rôznych situáciách Účasť na spoločenských udalostiach – oslavy narodenín, svadba, vštepovanie správneho a primeraného správania.
  • Oblasť zručností pre každodenný život: Je zameraná na – Hygienické návyky, sebaobslužné návyky, stolovanie, úpravu lôžka, drobné domáce práce, prípravu nápojov – káva, čaj , ošetrovanie kvetov, prácu v záhrade – hrabanie listov, zametanie, nakupovanie.
  • Oblasť fyzického vývinu: športové aktivity, vychádzky, bicyklovanie, zdravotné cvičenia.

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny potenciál každého klienta, ktorý sa snažíme rozvíjať. Nezastupiteľnú úlohu v tomto kontinuálnom procese má klientova rodina a samozrejme, klient samotný, jeho aktivita, snaha posúvať sa, učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti. Sociálna rehabilitácia je proces, ktorý vychádza z dôkladnej diagnostiky a poznania každého klienta. Pri spoločných hrách vedieme klientov formou hry k nácviku prác v domácnosti ako je utieranie prachu, zametanie, pranie, žehlenie, upratovanie hračiek, varenie v kuchynke, stolovanie a podávanie stravy. V okolí zariadenia je krásna záhrada, ktorú sme využívali spolu s klientmi na nácvik orientácie v priestore a čase, mobilitu – chôdzu po rovine, cez prekážky a po schodoch. Prijímatelia sociálnych služieb majú vypracované plány sociálnej rehabilitácie vrátane individuálnych plánov a rizikových plánov. V praxi využívame rôzne metódy sociálnej práce a vzhľadom k tomu, že naše zariadenie navštevujú prijímatelia sociálnych služieb rôznych vekových kategórií,  metódy sociálnej práce sa prelínajú s metódami pedagogickej činnosti.