Denný stacionár

Denný stacionár

V priebehu roka 2013 sme požiadali o registráciu ďalšej sociálnej služby a to v dennom stacionári. S kapacitou 15 miest bol denný stacionár registrovaný  02.08.2013.

Táto služba je rovnako určená  cieľovej skupine mentálne, telesne alebo kombinovane postihnutým osobám. V zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z v znení neskorších predpisov sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Podľa § 40 uvedeného zákona v dennom stacionári poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo (a to aj  rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii)
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stravovanie.

Okrem týchto služieb klientom zabezpečujeme:

  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmovú činnosť.

Denný stacionár je  prevádzkovaný v pracovných dňoch od 6,30 do 15,30 hod.