Ročný plán

Ročný plán

Január

 • Privítanie nového roka a novoročné blahoželanie
 • Posvätenie priestorov DDBM
 • Vypracovanie nových IP a PSR s prijímateľom sociálnej služby
 • Realizácia projektu SK-NIC „Snoezelen ako koncept informačno-komunikačných technológií vzdelávania ľudí 
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, kociek…
 • Stretnutie s prijímateľmi za účelom zopakovania si informácii o ľudských právach
 • Klub „kávičkárov“
 • Snoezelen
 • Priebežný monitoring  záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít – individuálne a skupinové rozhovory
 • Oslavy narodenín

Február

 • Tvoríme spolu /výroba masiek na fašiangový ples/
 • Fašiangový ples
 • Vypracovanie nových IP a PSR s prijímateľom sociálnej služby
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, navliekanie korálikov…
 • Podpora rozvoja pozitívnych medziľudských vzťahov
 • Stretnutie s prijímateľmi za účelom podania informácii o úhradách za poskytované sociálne služby
 • Roznos letákov na 2% zo zaplatenej dane za rok 2023
 • Priebežný monitoring záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít – individuálne a skupinové rozhovory
 • Prechádzky mimo zariadenia /fotodokumentácia – zlepšenie bezbariérovosti v meste Stropkov/
 • Počúvanie obľúbenej hudby
 • Klub „kávičkárov“

Marec

 • Mesiac knihy – prednáška o knihách v zariadení DDBM
 • Deň vody
 • Krížová cesta
 • Vypracovanie nových IP a PSR s prijímateľom sociálnych služieb
 • Osvojenie si návykov spoločenského správania
 • Deň ľudových tradícii
 • Práca s modernými technológiami /PC,fotoaparát, GoPro kamera,…/
 • Stretnutie s prijímateľmi soc. služby  zamerané na zabraňovanie vzniku nežiaduceho správania prijímateľov, ktoré je v rozpore zo zásadami slušného spolunažívania a Domáceho poriadku DDBM
 • Prechádzky mimo zariadenia – do prírody, okolia,…
 • Tvorba vízie zariadenia za účasti prijímateľov – ľahko čitateľný text
 • Posedenie v cukrárni
 • Snoezelen
 • Oslavy narodenín

Apríl

 • Jarná úprava záhrady (úprava skalky, hrabanie), zber odpadkov a nečistôt
 • Deň Zeme – návšteva poľovníka v zariadení DDBM
 • Výroba sviečok v tvorivých dielňach
 • Prednáška pod vedením sestry pri príležitosti „Svetového deň zdravia“
 • Poznanie euro meny, počty, platenie, nákup – „obchod“ /nácvik nakupovania v zariadení DDBM a následne návšteva obchodu  s nákupom/
 • Exkurzia pekáreň Šandal – odkiaľ máme chlieb / pečenie chleba v zariadení
 • Deň ľudových tradícií
 • Módne okienko
 • Spoločenské hry – precvičovanie jemnej motoriky
 • Tkanie kobercov v tvorivej dielni
 • Prechádzky mimo zariadenia /fotodokumentácia – zlepšenie bezbariérovosti v meste Stropkov/
 • Klub „kávičkárov“

Máj

 • Hudobná činnosť  spojená s relaxačným pohybovým cvičením
 • Posedenie v záhrade spojené s opekaním a príjemnou hudbou
 • Pracovná činnosť v záhrade /okopávanie záhonov a výsadba kvetín do nich, sadenie  balkónových kvetov,…/
 • Výroba mydielok v tvorivej dielni
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, navliekanie korálikov,…
 • Deň rodiny
 • Poznávanie a pomenovanie počasia + obliekanie sa v danom počasí
 • Turistický deň
 • Deň hasičov
 • Týždeň dobrovoľníctva
 • Klub „kávičkárov“
 • Snoezelen

Jún

 • Vyhodnocovanie  etapy IP v roku 2024, previerka úspešnosti realizácie stanovených cieľov a ich následné prehodnotenie
 • Vypracovanie nových IP a PSR s prijímateľom sociálnej služby
 • Juniáles
 • Deň krivých zrkadiel /WORKSCHOP v rámci projektu SK-NIC/
 • Maľovanie na kamene, stromy na dvore zariadenia
 • Nácvik sebaovládania v rôznych situáciách
 • Práca v záhrade /pletie buriny v skalke, polievanie, kosenie/
 • Tvorivé dielne – tkanie, výroba mydielok, sviečok /príprava na jarmok/
 • Klub „kávičkárov“

Júl

 • Priebežný monitoring záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít – individuálne a skupinové rozhovory
 • Letná grilovačka a posedenie v atriu
 • Návšteva Š-autoservis Stropkov – jazda na elektromobile
 • Rozhovory s prijímateľmi soc. služieb zamerané na upevňovanie hygienických návykov
 • Športové hry  na ihrisku
 • Návšteva kúpaliska
 • Poznávanie a zber liečivých rastlín
 • Tvorivé dielne – tkanie, výroba mydielok, sviečok /príprava na jarmok/
 • Klub „kávičkárov“
 • Rôzne voľnočasové aktivity

August

 • Jarmok /prezentácia našich výrobkov/
 • Vystúpenie klientov DDBM na Stropkovskom jarmoku
 • Rôzne voľnočasové aktivity
 • Pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu
 • Prechádzky mimo zariadenia – do prírody, mesta, okolia,…
 • Návšteva ZOO
 • Zumba v domčeku
 • Letná grilovačka a posedenie v atriu
 • Posedenie v kaviarni v meste
 • Športový deň
 • Práca v záhrade /pletie buriny v skalke, polievanie, kosenie/
 • Klub „kávičkárov“

September

 • Tvorivé dielne – výroba mydielok, tkanie kobecov….
 • Oslava mena Mária – návšteva kostola a modlitba k Sedembolestnej Pannej Márií patrónke Slovenska 
 • PÚŤ 
 • Precvičovanie jemnej motoriky – montessori cvičenia
 • Spoločenské hry zamerané na tréning pamäte a schopnosti koncentrácie
 • Nácvik prác v domácnosti
 • Prechádzky mimo zariadenia – /ukončenie fotodokumentácie a spracovanie projektu na zlepšenie bezbariérovosti v meste Stropkov/
 • Snoezelen
 • Klub „kávičkárov“

Október

 • Údržba areálu zariadenia /hrabanie lístia/
 • Nácvik programu pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • Vystúpenie pre seniorov
 • Kino
 • Pečenie vianočných oblátok
 • Relaxačné hry a aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia
 • Poznanie euro meny, počty, platenie, nákup – „obchod“ /nácvik nakupovania v zariadení DDBM a následne návšteva obchodu  s nákupom/
 • Precvičovanie jemnej i hrubej motoriky
 • Tvorivé dielne – výroba výrobkov na vianočne trhy
 • Snoezelen
 • Klub „kávičkárov“

November

 • Oslava sviatku všetkých svätých
 • Návšteva hrobov – spomienka na zosnulých
 • Podpora rozvoja pozitívnych interpersonálnych vzťahov medzi prijímateľmi navzájom
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, navliekanie korálikov,…
 • Tvorivá činnosť – výroba výrobkov s vianočnou tématikou /príprava na vianočné trhy/
 • Nacvičovanie vianočného programu na Benefičný koncert
 • Klub „kávičkárov“
 • Priebežný monitoring záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít –  individuálne a skupinové rozhovory

December

 • Vypracovanie návrhov spoločensko-kultúrnych aktivít na nasledujúci rok spoločne s prijímateľmi
 • Príchod sv. Mikuláša – obdarovanie klientov
 • Tvorivá činnosť – výroba výrobkov s vianočnou tématikou /príprava na vianočné trhy/
 • Pečenie medovníkov
 • Nacvičovanie vianočného programu na Benefičný koncert
 • Individuálne a skupinové rozhovory s prijímateľmi o ich živote….
 • Klub „kávičkárov“
 • Benefičný koncert
 • Vianočné trhy Stropkov
 • Vianočné posedenie
 • Denne je našim prijímateľom k dispozícii: relaxačná miestnosť, kuchynka.
 • Od pondelka do piatka v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. majú prijímatelia možnosť zapojiť sa do prác v tvorivej miestnosti pod odborným dohľadom zamestnanca.
 • Pohybové cvičenia sa realizujú každý deň v čase od 11:30 do 12:00 pod dohľadom odborného personálu.
 • Fyzioterapia je prijímateľom poskytovaná každý deň firmou ADOS.
 • Masáže sú poskytované 2x týždenne externým zamestnancom v čase od 9.00 – 12.00 hod.
 • Prijímatelia majú možnosť sa raz do týždňa zúčastniť sv. omše  alebo si ju pozrieť online v zariadení..  
 • V jednotlivých mesiacoch sa blahoželá oslávencom narodenín a menín osobne.
 • Ráz mesačne sa konajú porady prijímateľov, zamestnancov a riaditeľa.
 • Pri práci vychádzame z individuálnych potrieb, schopností a možností prijímateľov.

Cieľ:

 • Všestranný rozvoj osobnosti s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie a stupeň odkázanosti.
 • Rozvoj schopností a zručností, rozvíjanie sociálnych vzťahov a komunikácie.
 • Vedenie prijímateľov k samostatnosti a vedenie života s čo najmenšou podporou druhej osoby.

Ročný tematický plán v ľahko čitateľnom texte