Dom sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb začal svoje služby poskytovať 06.02.2006. Jeho činnosť je vymedzená Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní č.448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 38 Domov sociálnych služieb). Kapacita zariadenia je 19 miest.

Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby:

– Druh sociálnej služby

Podľa § 12 ods.1 písm. c zák.č. 448/2008 – poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ešte nedovŕšili dôchodkový vek.

– Forma sociálnej služby

Podľa § 13 ods. 2 zák.č. 448/2008 -ambulantná sociálna služba, ktorú poskytujeme fyzickej osobe,ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

– Rozsah sociálnej služby

Sociálna služba sa poskytuje klientom denne počas pracovných dní, v čase od 06,30 hod. do 15,30 hod.

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 38 uvedeného zákona sa realizuje  v činnostiach:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
  • základné sociálne poradenstvo – účasť pri riešení problémov klientov, príp. hľadanie a sprostredkovanie ďalšej pomoci
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – vykonáva sa so súhlasom fyzickej osoby a je zameraná na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov,písomných podaní a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. 
  • sociálna rehabilitácia – aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, posilňovanie pracovných návykov
  • stravovanie – príprava a podávanie stravy vo výdajni jedál
  • upratovanie, pranie
  • záujmová činnosť – aktivity za účelom udržania,príp. obnovy fyzických a mentálnych schopností, činnosť je ponúkaná skutočne v širokom zábere
  • rozvoj pracovných zručností
  • vytváranie podmienok na vzdelávanie, výchovu dieťaťu.