Postup prijatia do zariadenia

Postup prijatia do zariadenia

Domov sociálnych služieb

Podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov možno v domove sociálnych služieb poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb je dané zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. § 74 ods. 3 hovorí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenej v odseku 2 c) je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby právnickej osobe (DSS).  

Vyšší územný celok je od 1.1.2009 príslušný na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

K tomu, aby sa žiadateľ stal prijímateľom DDBM je potrebné:

1.Dôsledne vyplniť tlačivo“ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy:

 • Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár
 • Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom
 • Právoplatné rozhodnutie o zbavení svojprávnosti na právne úkony, ak bolo vydané
 • Posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný
 1. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný VÚC podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
 2. Na základe vyššie uvedených dokladov vydá VÚC „Posudok odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi
 3. Po doručení posudku a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, vyplniť tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby“ a doložiť k nej nasledovné prílohy:
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Potvrdenie o príjme
 • Doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • Posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný
 • V prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony aj rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení za opatrovníka
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadosti o umiestnenie do DSS DDBM Vám poskytne sociálna pracovníčka DDBM Mgr. Ľubica Trebišovská na telefónom čísle: 0908 339 795

Potrebné tlačiva si môžete vytlačiť  zo stránky Prešovského samosprávneho kraja  www.po-kraj.sk alebo z našej stránky TU:

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Vyhlásenie o majetku

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Denný stacionár

V dennom stacionári podľa zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Podľa uvedeného zákona mesto, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu pre účel zaradenia do Denného stacionára:

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana, resp. jeho zákonného zástupcu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení Denný stacionár  sa podáva na príslušný mestský, alebo obecný úrad, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu budete potrebovať:

Kompletne vypísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s „Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ zašlete, alebo osobne zanesiete na adresu príslušného mestského, alebo obecného úradu, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

V prípade, ak máte vo Vašej zdravotnej dokumentácii doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 3 mesiace (napr. vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa a pod.), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Takýto doklad plne nahrádza „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.

Príslušný mestský úrad, alebo obecný úrad vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ 

Po doručení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej  služby“ a doložiť k nej nasledovné prílohy:

 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Potvrdenie o príjme
 • Doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • Posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný
 • V prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony aj rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení za opatrovníka.