Záverečná správa z verejnej zbierky OU-SP-OVVS-2023/003095-003